top of page

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค เพรสทีจ
(ยูนิต ลิงค์)

 1 เดือน ถึง 70 ปี 

ระยะเวลาคุ้มครอง​

 ตลอดชีพ ถึง 99 ปี 

ลดหย่อนภาษี

อายุที่รับประกันภัย 

 ตามตารางค่าธรรเนียมกรมธรรม์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง เป็นการทยอยออมเงินที่เน้นความคุ้มครองที่สูงกว่า พร้อมความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต อุ่นใจเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR* ได้ และมีส่วนลดค่าการประกันภัย (COI)
ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านทางกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรร
โดยเอไอเอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน

ด้วยความมั่งคั่งแบบมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์นี้ดีอย่างไร

ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนพอหักค่าใช้จ่ายตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต สามารถ เพิ่ม/ลดความคุ้มครอง
เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
(ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

รับโบนัสพิเศษของเบี้ยประกันภัยหลักสูงสุดถึง 5% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก
และไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักจะได้รับโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก 2% เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักรายปีงวดที่ 10-19 และ 5% เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักรายปีงวดที่ 20 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10,000,000 บาท (ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน)

สร้างความอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR*
ได้ PREMIUM PAYING RIDER คือ สัญญาเพิ่มเติมที่แนบอยู่กับกรมธรรม์
ซึ่งมีการชำระเบี้ยประกันภัยแยกต่างหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก
และสัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้
ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติม WP, PB, LADY CARE และ LADY CARE PLUS 

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง
เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดย AIA

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ส่วนลดค่าการประกันภัย** (COI)
รับส่วนลดค่าการประกันภัย 10% ในกรณีที่มีสุขภาพมาตรฐาน และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

โบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก รับโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

สัญญาเพิ่มเติม
อุ่นใจเพิ่มขึ้นสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR* ได้

การหยุดพักชำระเบี้ย
สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว่า
ประกันชีวิตทั่วๆไป
ด้วยการเลือกลงทุนในกองทุนจากบลจ ชั้นนำที่คัดสรรโดยเอไอเอ

การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ เพื่อคงสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนต่างๆ
ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดไว้ให้คงเดิม

สิทธิในการลดหย่อนภาษี
สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน
การทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแอดไลน์

bottom of page